REKVIZĪTI

SIA KOKU EKSPERTS

VRN LV40103756780

adrese: D.Brantkalna iela 14-87, Rīga, LV-1082

____________________________

A/S Swedbank

kods: HABALV22

konts: LV54 HABA 0551 0380 3390 9

_____________________________

Korespondenci sūtīt uz adresi: Pogas, Auru pag., Dobeles nov., LV-3710

*līgumus paraksta valdes locekle A.Leiburga uz statūtu pamata vai

direktors G.Leiburgs uz pilnvaras pamata