REKVIZĪTI

SIA KOKU EKSPERTS

VRN LV40103756780

adrese: D.Brantkalna iela 14-87, Rīga, LV-1082

A/S Swedbank, kods: HABALV22

konts: LV54 HABA 0551 0380 3390 9

_____________________________

! Korespondenci, preces un rēķinus sūtīt uz adresi: Pogas, Auru pag., Dobeles nov., LV-3710

Līgumus paraksta valdes loceklis G.Leiburgs