AKTUĀLI

 

  • Zaļā ceturdiena Star FM ar Egonu Reiteru un Gvido Leiburgu. Saruna par arboristiem.
  • Latvijas dendrologu biedrība par 2017. Gada koku izvirza parasto priedi/Pinus sylvestris. Pagaidām parastā priede ir valdošā koku suga vismaz Latvijas mežsaimniecībā. Tomēr sauso priežu meži ap Rīgu, Jūrmalā un citur ir apdraudēti. Attēlos (parastās priedes raganu slota-mutācija, Plieņciems; dižkoks Alsungas novadā; īpatnējas vainaga formas priede, nozāģēta, veicot Liepājas šosejas rekonstrukciju)
  •    
  • Atzinums par koku stāvokli Kuldīgas ielā. Nav jau papeles tik sliktas kā dažkārt dzirdam sakām. Papelēm ir virkne pozitīvu īpašību – lieli vainagi, tātad arī daudz lapu un augsta ekoloģiskā funkcionalitāte (skābekļa izdalīšana, oglekļa uzkrāšana, skaņu slāpēšana, putekļu uztveršana, cilvēku emocionālā līdzsvarošana, satiksmes organizācija u.c. ), bet, protams, ir arī negatīvi aspekti – koki izplata putekšņus, bet, kā izrādās, to alerģiskums ir mazāks, kā, piemēram, bērziem. Papelēm augot noēnotie zari atmirst un veidojas bīstami sausi zari, bet šo problēmu var risināt sausos zarus izzāģējot. Kuldīgas ielas situācijā daļa koku bija bīstami un bija nozāģējami, daļa bija sakopjami un kādus 10-15 gadus saglabājami, bet viens bija saglabājams ilgtermiņā. Šajā gadījumā jāvērtē arī koku atrašanās vieta klusajā un zaļajā Pārdaugavas privātmāju kvartālā, kur kultūrvēsturiskā ainava prasa saglabāt kokus, ko citkārt pilsētas centrā būtu jānozāģē. Tāpat nedrīkst novērtēt par zemu sabiedrības viedokli, jo sabiedrībai ir tiesības noteikt prioritātes un šajā gadījumā par labu saprātīgai sakopšanai.
  • 2016. gada lielais projekts: Talsu dendroloģiskā parka inventarizācija. Kopumā novērtēti 618 kokaugi. Parkā konstatētas 232 kokaugu dažādības jeb taksoni. Izstrādāts parka plāns.
  •     
  • 2016. gada rudenī veicam Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas apstādījumu koku inventarizāciju un stāvokļa novērtējumu, izstrādājam koku kopšanas shēmas. Kopā novērtējam 714 kokus.
  • Biotopu un koku eksperts G.Leiburgs 2016. gadā veicis Mežaparka estrādes rekonstrukcijas ietekmes novērtējumu uz kokiem un bioloģisko daudzveidību. Lielākā daļa Mežaparka atbilst īpaši aizsargājama meža biotopa: Mežainas piejūras kāpas (2180) kritērijiem, novērtētajā teritorijā konstatētas īpaši aizsargājamas sugas un 18 dižkoki.  Inventarizācija kalpos par pamatu iespējami saudzīgas būvniecības plānošanai ap estrādi, saudzējot vērtīgākos biotopus, sugu atradnes un dižkokus. Tomēr likumsakarīgi, tas nozīmē daudzu koku izciršanu. Veicot parka daļas inventarizāciju tika konstatēta arī augsta sauso priežu biotopu aizaugšana ar lapu kokiem un krūmiem (eitrofikācija, sinantropizācija). Ja netiks veikti nepieciešamie kopšanas pasākumi, paredzams, ka tuvākajās desmitgadēs parks zaudēs vēsturisko, saulaino priežu meža ainavu, ko nomainīs ēnaini kļavu, liepu un ozolu meži.
  • 2015. gada 24.-25. oktobrī Rīgā Elizabetes ielā iestādām deviņas Holandes liepas ar stumbra apkārtmēru 35-40 cm. Koku vecums 16 gadi. Tie ir lielākie koki, kas stādīti ielu apstādījumos Rīgā un Latvijā. Koku stādīšanā izmantotas inovatīvas tehnoloģijas – koku enkurošana, pretsakņu aizsrdzības paneļi, iebūvētas ūdensapgādes un gaisa apmaiņas sistēmas, pielietots speciāls substrāts, kas nesablīvējas pilsētas apstākļos, bagātināts ar mikorizas sēnēm, baktērijām un ūdens uzkrājošajām granulām.
  • IMAG4847 IMAG4839 IMAG4831 IMAG4824 IMAG4809 IMAG4801 IMAG4799 IMAG4787 IMAG4096
  • 2015. gada augustā veicam Vecpuišu parka dendroloģisko izpēti. Kopā sanumurēti un novērtēti 190 koki.
  • Dažkārt uzņemamies pilnīgi trakus projektus, kā 2015. gada maijā četru saplaukušu Holandes liepu pārstādīšanu maija beigās no Rīgas uz Mārupi bez iepriekšējas sagatavošanas.  Koki bija 8 m augsti  ar stumbra apkārtmēru no 76 līdz 92 cm. Ja vien koki tiks laistīti, tad ir pamats domāt, ka sekmīgi ieaugsies. Līdz 2016. gada rudenim visi bija sekmīgi ieaugušies.
  • IMAG3213 IMAG3219 IMAG3238
  • 16. aprīlī SIA “KOKU EKSPERTS” piedalās ikgadējā koku stādīšanā Elejā. G.Leiburgs kopā ar skolēniem un Jelgavas novada domes darbiniekiem iestāda 4 Holandes liepas un Elejas parkā  izvieto  8 sikspārņu būrus. Tiek novadīta teorētiskā lekcija par sikspārņiem un noorganizēta koku bezlapu orientēšanās parkā.
  • lg2  lg4  lg3
  • Ozolnieku pašvaldība šī gada pavasarī  plāno novada teritorijā netālu no Garozas labiekārtot Vareļu pieminekli, saskaņā ar SIA “KOKU EKSPERTS” 2014. gadā izstrādātajām ainavu skicēm. Objektā veikta arī esošo koku numurēšana un stāvokļa novērtēšana. Vareļi
  • 28.02.2015. Jelgavā LLU Lauku inženieru fakultātē CPD-LA projekta “AINAVU ARHITEKTŪRAS PATSTĀVĪGĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS APMAIŅA BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ” ietvaros profesionālās pilnveides pilotseminārs.       15.00-15.30 SIA “Koku eksperts”, G.Leiburgs, “Koku aizsardzības plāns”.
  •  Lielo koku pārstādīšana. Lieli koki, ja vēlamies atvest stādus no Vācijas maksā vairākus tūkstošus eiro, tomēr dažos gadījumos iespējams  ieekonomēt līdzekļus un veikt vietējo koku pārstādīšanu. Koka piemērotība pārstādīšanai un sagatavošana jāuztic speciālistam. Tāpat jārēķinās, ka pārstādītiem kokiem ir zemāks sekmīgas ieaugšanās potenciāls, salīdzinot ar kokaudzētavas stādiem.  Tomēr ir vērts pamēģināt.
  • 21.01.2015. novērtējam būvdarbu ietekmi uz 80 kokiem Daugavpils pilsētas centrālajā parkā, sniedzot eksperta atzinumu.
  • 08.12.2014. novērtējam  koku stāvokli Cēsu pilsētas centrā – Vienības laukumā.
  • 18.11.2014. SIA “KOKU EKSPERTS” pabeidz Iecavas muižas vēsturiskā parka dendroloģisko inventarizāciju.  Kopā dabā 16.6 ha platībā sanumurēti, apsekoti un novērtēti 2572 koki. Konstatētas 52 koku dažādības (taksoni), 16 dižkoki un 9 īpaši aizsargājamas sugas un īpaši aizsargājami biotopi. Izstrādāts detalizēts parka plāns un koku kopšanas pasākumu apraksts.
  • Koku eksperts Gvido Leiburgs Meža dienu ietvaros Jēkabpilī piedalās  seminārā par koku aizsardzību.
  • Dabas aizsardzības pārvalde 07.07.2014. pagarina dabas eksperta G.Leiburga sertifikātu par biotopu grupu: meži un virsāji un sugu grupām: vaskulārie augi, putni, ķērpji un bezmugurkaulnieki.
  • 30.05.2014.  uzņēmums objektā: „Zviedru valnis”, Ventspilī veica 22 Kanādas papeļu stāvokļa novērtēšanu.
  • SIA KOKU EKSPERTS 18.06.2014. pabeidz Ikšķiles parka dendroloģisko inventarizāciju. Kopā numurēti un novērtēti 384 koki. Darba gaitā konstatēti 22 gab. aizsargājami koki (dižkoki) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Tāpat konstatētas īpaši aizsargājamas ķērpju un bezmugurkaulnieku sugas.
  • Latvijas dendrologu biedrība 15.03.2014. izsniedz Gvido Leiburgam dendrologa sertifikātu.
  • Februāris un marts ir labākie mēneši lielo koku stādu (dižstādu) pasūtīšanai un koku aizsardzības risinājumu plānošanai. Piesakieties šeit.